Privacy verklaring

PRIVACY VERKLARING

Stichting Roetgerink Foundation is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens 

Stichting Roetgerink Foundation 
Dorpsstraat 148 
7468 CR Enter 
0547-381766 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Stichting Roetgerink Foundation verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

  • Voor- en achternaam, voorletters 

  • Aanhef 

  • Geboortedatum 

  • Adresgegevens 

  • Telefoonnummer 

  • E-mailadres 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Stichting Roetgerink Foundation verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

  • Het afhandelen van jouw betaling 

  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Stichting Roetgerink Foundation schakelt soms zakelijke dienstverleners in om haar doeleinden te kunnen bereiken. Deze partijen communiceren dan namens Stichting Roetgerink foundation. Stichting Roetgerink Foundation maakt afspraken met deze partijen om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Jouw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden als dit niet strikt noodzakelijk is. Verder verstrekt Stichting Roetgerink Foundation persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals aan de Belastingdienst. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Stichting Roetgerink foundation maakt geen gebruik van Cookies of andere vergelijkbare technieken. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Roetgerink Foundation en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@roetgerinkfoundation.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. 

Stichting Roetgerink Foundation wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Stichting Roetgerink Foundation neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@roetgerinkfoundation.nl 

Vragen? 

Heb je naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacy statement? Neem dan gerust contact met ons op. Je kunt hiervoor het contactformulier op de website gebruiken, een email sturen naar info@roetgerinkfoundation.nl of een brief sturen naar bovengenoemd adres. 

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op: 17-09-2021