Het maatschappelijke hart van Roetgerink Mode en Schoenen

 ANBI Gegevens

Naam AMBI       
Adres
Postcode
Plaats
Telefoon
Kamer van Koophandel
Website
E-mail
Fiscaalnummer
Bankrekeningnummer

Stichting Roetgerink Foundation
Dorpsstraat 148
7468 CR
Enter
0547-381766
62073931
www.roetgerinkfoundation.nl
info@roetgerinkfoundation.nl
8546.32.414
NL14RABO0300764502

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het ondersteunen en sponsoren van initiatieven en goede doelen, en wel in het bijzonder:

A. Kleinschalige projecten (van organisaties) ten behoeve van hulpbehoevende gezinnen in/rond Enter als ook op regionaal niveau danwel landelijk;

B. Kleinschalige projecten in en nabij het dorp Karatu (Tanzania), gericht op het bevorderen van onderwijs en sport, om zo een bijdrage te leveren aan het welzijn van de kinderen en de gezinnen in het dorp.

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Bestuurssamenstelling

De leden van het bestuur genieten ten laste van de stichting geen beloning doch, zulks ter beoordeling van het bestuur, een vergoeding voor de gemaakte onkosten.

Hr. F. Poelman    
Mevr. D.P. van Marle   
Hr. J.G.J. Heideman   
Hr. M. Roetgering   

onafhankelijk voorzitter
secretaris, penningmeester
lid
lid

Organisatie

Naam
Adres
Postcode
Plaats
Telefoon
Kamer van Koophandel
Website adres
E-mail
RSIN nummer
Bankrekeningnummer

Stichting Roetgerink Foundation
Dorpsstraat 148
7468 CR
Enter
0547 - 381766
62073931
www.roetgerinkfoundation.nl
info@roetgerinkfoundation.nl
854632414
NL14RABO0300764502

Beleidsplan

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

1. Het vergaren van inkomsten door het organiseren van (kleinschalige) acties;

2. Het vergaren van inkomsten uit donaties door "Vrienden van de Roetgerink Foundation". Dit zijn leveranciers van Roetgerink Mode en Schoenen die jaarlijks een financiële bijdrage leveren aan de Roetgerink Foundation;

3. Het vergaren van inkomsten uit overige vrijwillige donaties van bedrijven en particulieren;

4. Met de verworven inkomsten ondersteunt de Roetgerink Foundation kleinschalige projecten ten behoeve van hulpbehoevende gezinnen in/rond Enter als op ook regionaal danwel landelijk niveau;

5. Met de verworven inkomsten ondersteunt de Roetgerink Foundation kleinschalige projecten in en nabij het dorp Karatu (Tanzania).

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Exploitatieoverzicht over de periode 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019

Baten:                      Donaties en Giften                                                                 € 47.420,-             
                                 Opbrengsten uit georganiseerde acties en activiteiten                €   4.000,-
                                                                                                                               ____________

                                                                                                                               € 51.420,-

Lasten:                       Uitgaven aan doelen

                                   Projecten Stichting Bowie                                                        € 2.069,-
                                   Project Verjaardagsboxen                                                        € 6.775,-
                                   Overige doelen                                                                       € 31.168,-  

                                                                                                                              ____________

                                                                                                                              € 40.012,-


Overige uitgaven:       Algemene kosten                                                                € 279,-
                    

                                                               

 Exploitatieresultaat 2019:                                                                                   € 11.130,-

____________________________________________________________________________________________________________________